U bent hier:

Disclaimer

Disclaimer en Privacyverklaring

Privacyverklaring Nederlandse Feldenkrais Vereniging

De Nederlandse Feldenkrais Vereniging (NFV) wil je met deze verklaring informeren over haar beleid rondom de verwerking van persoonsgegevens. In de verklaring kun je lezen wat er met je gegevens gebeurt. 

Doel van de vereniging

Het doel van de NFV is het bevorderen en ondersteunen van de verspreiding en ontwikkeling van de Feldenkrais methode. De NFV ondersteunt en behartigt daarnaast de belangen van haar leden. 

Algemene persoonsgegevens en rechtsgronden

NFV verwerkt persoonsgegevens doordat je je hebt ingeschreven als lid of omdat je de gegevens zelf aan de vereniging gegeven hebt. NFV verwerkt de volgende algemene persoonsgegevens:

 1. Naam, adres, postcode en woonplaats
 2. Geboortedatum
 3. Geslacht
 4. Telefoonnummer
 5. E-mailadres
 6. Website van het lid
 7. Bankrekeningnummer 
 8. Gegevens die je zelf invult op jouw pagina
 9. Bij websitebezoek het IP-adres en anonieme gegevens over je activiteiten op de website.

De rechtsgronden waarop NFV haar verwerking baseert zijn:

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het bijhouden van de leden- en verenigingsadministratie en verplichtingen die door overheid en gemeente worden opgelegd;
 • Verwerking wegens een gerechtvaardigd belang. Voor NFV is dat het organiseren en uitvoeren van haar reguliere activiteiten, zoals deze in haar statuten staan vermeld, het informeren en onderhouden van de relatie met leden en aangeslotenen en het verbeteren van de dienstverlening van NFV; 
 • Het aangaan en uitvoeren van (leden)overeenkomsten voor zover van toepassing;
 • Op basis van toestemming worden gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden en promotie van activiteiten en evenementen van zowel NFV als samenwerkingspartners. Gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Bijzondere persoonsgegevens en rechtsgronden

NFV verwerkt als bijzondere persoonsgegevens:

 • Foto’s en video’s
 • Behaalde diploma’s en certificaten m.b.t. de Feldenkrais methode

De rechtsgronden waarop NFV bijzondere persoonsgegevens verwerkt zijn:

 • Toestemming
 • Gerechtvaardigd belang

NFV maakt foto’s van haar verenigingsactiviteiten en evenementen. NFV plaatst deze op haar website en sociale media voor de promotie van haar eigen activiteiten en gebruikt deze ook voor (digitale) nieuwsbronnen. Daarnaast stelt de vereniging foto’s op haar website of social media beschikbaar voor leden/deelnemers. 

Mocht je bezwaar hebben tegen het maken van portretfoto’s of plaatsing ervan, dan kun je op onderstaand adres een verzoek indienen om de foto’s te verwijderen. Als het geen portretfoto’s betreft, mag de vereniging deze foto’s zonder toestemming maken en publiceren. De vereniging zal het verzoek beoordelen en afwegen tegen haar eigen belangen. De vereniging kan een gerechtvaardigd belang hebben om de foto’s te laten staan. Een verzoek tot verwijdering betekent dus niet altijd dat de foto’s ook daadwerkelijk verwijderd worden. 

Het gerechtvaardigd belang van de vereniging om algemene en bijzondere gegevens (met name foto’s en video’s) te verzamelen bestaat uit:

 • Het organiseren van activiteiten om haar doel te bereiken zoals dat in de statuten verwoord staat;
 • Bekendheid en media-aandacht te verwerven voor de vereniging en haar activiteiten ter compensatie van de kosten die de vereniging maakt voor de organisatie ervan, om zo meer deelnemers, bekendheid en inkomsten te verwerven;
 • Het werven van nieuwe leden en donateurs om zo het voortbestaan van de vereniging te waarborgen en kostendekkend te kunnen werken;
 • Het aanbieden van foto’s aan leden en deelnemers die tijdens activiteiten zelf geen foto’s/video’s kunnen maken;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals o.a. het verzorgen van de ledenadministratie, de betaling van contributie en om contact met je te kunnen opnemen indien nodig;
 • Het verzenden van nieuws en nieuwsbrieven;
 • Je de mogelijkheid te bieden een ledenaccount en publieksprofiel aan te maken in ons ledenadministratiesysteem; 
 • De vrijheid van meningsuiting. Daarnaast kunnen foto’s/video’s gebruikt worden voor de journalistiek en nieuwsbronnen;
 • Verbetering van de website en om de dienstverlening af te stemmen op leden. 

Met het accepteren van deze privacyverklaring geef je NFV toestemming deze algemene en bijzondere gegevens te verwerken. 

Toestemming weigeren of gegevens niet geven

Het kan voorkomen dat je bepaalde gegevens of toestemming niet wilt geven. Het gevolg daarvan kan zijn dat NFV je niet als lid kan inschrijven. NFV informeert je in dat geval wat de weigering voor gevolgen kan hebben.

Verkrijging van gegevens

NFV verkrijgt persoonsgegevens op de volgende wijzen:

 • Je geeft de gegevens zelf aan NFV;
 • Je hebt contactgegevens ingevuld op de website.

Verstrekking van gegevens aan derden

NFV deelt haar gegevens met een aantal derden. 

 • NFV gebruikt voor haar leden- en verenigingsadministratie (online) services en administratiepakketten. Ledengegevens zijn inzichtelijk voor deze services, maar worden niet door hen verwerkt. 
 • NFV heeft een contract met een financiële dienstverlener (boekhouder) voor het opmaken van de jaarrekening.
 • NFV verstrekt gegevens aan de websitebouwer die de online content voor NFV beheerd en onderhoudt. 

Persoonsgegevens worden verder niet gedeeld met derden behalve als:

 • Dit nodig is voor de uitvoering van de rechten en plichten die voortkomen uit het lidmaatschap of overeenkomst;
 • Dit nodig is voor de uitvoering en organisatie van activiteiten die binnen de doelstelling van de vereniging vallen;
 • NFV aan een wettelijke verplichting moet voldoen;
 • Bevoegde instanties daarom vragen in verband met de uitvoering van hun wettelijke taak. 

NFV kan je op verzoek altijd informeren aan wie zij gegevens heeft doorgegeven en welke gegevens zij heeft doorgegeven. 

Website en cookies

NFV houdt op haar website algemene bezoekgegevens en statistieken bij. Het IP-adres, het tijdstip van opvraging en ingevulde gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden anoniem verzameld, behalve persoonsgegevens die je op contactformulieren invult. 

Verkregen persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de relatie met leden te onderhouden, zoals het informeren over nieuwe diensten of nieuws van NFV.

Bewaartermijnen

NFV bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk. NFV hanteert de volgende bewaartermijnen: 

 • Contactgegevens voor eenmalige informatie                                                     4 weken
 • Algemene en bijzondere gegevens voor leden- en verenigingsadministratie    7 jaar 
 • Persoonsgegevens bij beëindigen van het lidmaatschap                                  2 jaar.

Contactgegevens die je op (online) formulieren invult voor informatie worden enkele weken bewaard in afwachting of een lidmaatschap tot stand komt. Volgt er geen inschrijving, dan verwijdert NFV je gegevens. De termijn van 7 jaar voor het bewaren van de leden-verenigingsadministratie is een wettelijk verplichte termijn. Bij beëindigen van het lidmaatschap worden gegevens na 2 jaar verwijderd, maar niet altijd vernietigd. Het kan zijn dat ze om historische redenen nog wel bewaard worden, maar niet meer in een actuele database die voor betrokkenen toegankelijk is. Dat geldt ook voor foto’s en video’s.

Beveiligingsniveau

NFV beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van gebruikelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, virusscanners, back-ups, fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers. Als je van mening bent dat er toch misbruik is gemaakt van data, dan kunt je contact opnemen met NFV. De contactgegevens vind je onderaan deze verklaring. 

Rechten van leden en websitebezoekers

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NFV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar onderstaand e-mailadres. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 

Eventuele klachten over de omgang met persoonsgegevens kun je na melding bij NFV, ook melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring

NFV heeft het recht om haar privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website www.feldenkrais.nl worden gepubliceerd. 

 

Contactgegevens

Heb je vragen of verzoeken, stuur deze dan naar: 

Nederlandse Feldenkrais Vereniging
Ambachtsmark 163, 1355 EP  Almere
info@feldenkrais.nl
KvK: 40146321