Statuten

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 49791
Heden, acht juli tweeduizend negentien, verschenen voor mij, meester
Jan Uilke Stelwagen, notaris gevestigd in de gemeente Epe:
1. mevrouw JEANNETTE CAROLINA WARBROEK, geboren te Arnhem op
twee juli negentienhonderd zesenvijftig (02-07-1956), (Nationaal
Paspoort nummer: *, uitgegeven te Arnhem op elf maart tweeduizend
vijftien (11-3-2015)), wonende Katsbergpad 10 te 6845 EP Arnhem,
ongehuwd en geen geregistreerd partner;
2. mevrouw MARTINA CHRISTEL PAUL, geboren te Friesoythe op twee
november negentienhonderd vierenzestig (02-11-1964), (Nationaal
Paspoort nummer *:, uitgegeven te Amsterdam op negentien maart
tweeduizend achttien (19-03-2018)), wonende Vermeersweg 65 te 7391
JM Twello en geregistreerd partner;
De comparanten, te dezen handelende bestuurders van de vereniging:
Nederlandse Feldenkrais Vereniging, gevestigd te Beek, feitelijk
gevestigd Katsbergpad 10, 6845 EP Arnhem ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40146321;
verklaarden te willen overgaan tot constatering van de gewijzigde
statuten van de vereniging bij notariële akte, waaromtrent zij vooraf
te kennen gaven:
-dat de vereniging is opgericht op twaalf juni negentienhonderd negen
en tachtig;
- dat de statuten laatstelijk zijn vastgesteld bij akte op veertien juni
negentienhonderd negentig verleden voor een waarnemer van
Theodorus van der Heide, destijds notaris gevestigd te Beek;
-dat de statuten der stichting geheel gewijzigd zijn vastgesteld door
de algemene vergadering, welke wijziging heden in werking treedt;
- dat de algemene vergadering voorts heeft besloten de wijzigingen in
de statuten te doen opnemen in een notariële akte, waartoe zij de
comparanten in hun gemelde hoedanigheid hebben opgedragen,
blijkens de notulen van voormelde algemene vergadering, waarvan een
afschrift aan deze akte is gehecht, deze statuten bij notariële akte te
constateren.
De comparanten verklaarden vervolgens, dat met ingang van heden de
vereniging zal worden geregeerd door de volgende statuten:
I.NAAM, ZETEL EN DOELSTELLINGEN
Naam en oprichting
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Feldenkrais Vereniging;
hierna ook te noemen NFV;
2. Zij is opgericht op twaalf juni negentienhonderd negen en tachtig.
Zetel
Artikel 2.
Zij heeft haar zetel te Beek.
Doelstellingen
Artikel 3.
De NFV heeft de volgende doelstellingen:
1. De NFV bevordert en ondersteunt de verspreiding en de ontwikkeling
van de Feldenkrais methode.
2. De NFV bevordert en ondersteunt de beroepsmatige vaardigheden
van haar leden.
3. De NFV beschermt en administreert haar geregistreerde beeldwoordmerken.
4. De NFV bevordert en ondersteunt de contacten van de Feldenkrais
practitioners onderling.
5. De NFV bevordert en ondersteunt een hoge beroepsethiek van haar
leden.
6. De NFV behartigt de belangen en interesses van haar leden. Zij
onderhoudt daarvoor zowel het nationale als internationale netwerk.
Zij beoogt niet het behalen van winst.
Het uitkeringsbeleid van de vereniging dient zodanig te zijn dat de
vereniging kan worden aangemerkt als een instelling als bedoeld in
artikel 6.33 lid 1 onderdeel b van de Wet Inkomstenbelasting 2001.
II.LIDMAATSCHAP
Artikel 4.
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig
december.
Toelating
Artikel 5.
1.
Tot het lidmaatschap van de NFV worden toegelaten, degenen die
een door de NFV erkende Feldenkrais opleiding volgen of de opleiding
met een diploma hebben afgerond.
2. De vereniging kent verschillende soorten leden.
3. Leden zijn zij, die zich als lid hebben aangemeld en door het
bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
In geval van niet-toelating door het bestuur kan de Algemene Leden
Vergadering alsnog tot toelating besluiten, mits dit niet in strijd is met
de overige bepalingen van deze statuten.
4. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde
reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden, worden
daaronder de verschillende soorten leden begrepen, tenzij
uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
Rechten en plichten van de diverse leden.
Artikel 6.
1. Rechten:
- alle leden mogen kenbaar maken dat ze lid zijn van de vereniging.
- alle leden mogen gebruik maken van de diverse logo´s
( internationaal en nationaal), mits ze voldoen aan de gestelde
voorwaarden voor gebruik.
- alle leden hebben stemrecht, behalve leden die nog in opleiding zijn.
2. Plichten:
-alle leden verplichten zich te houden aan de richtlijnen en
reglementen, zoals nader omschreven in de statuten, huishoudelijk
reglement en andere reglementen, evenals aan de financiële
verplichtingen.
Beëindiging van het lidmaatschap.
Artikel 7.
Het lidmaatschap eindigt door:
1. Opzegging door het lid.
2. Opzegging door de vereniging
3. Ontzetting
4. Het overlijden van het lid.
Artikel 8.
1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden
tegen het einde van het verenigingsjaar; voor één december en
schriftelijk in te dienen.
2. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met opgave van
reden. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met
inachtneming van een opzegtermijn van ten minsdte eén en dertig
dagen schriftelijk in te dienen.
De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met
inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één en dertig
dagen.
Opzegging door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig
heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het
eerstvolgende verenigingsjaar.
3. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten
van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks
betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt
betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten
spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt.
Beroep tegen ontzetting
Artikel 9.
1. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de
kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Leden Vergadering,
hierna ook te noemen: ALV.
2. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de
aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met
uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
3. De Algemene Leden Vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten
door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid
van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
Donateurs.
Artikel 10.

1. De vereniging kent naast leden ook donateurs.
2. Donateurs zijn natuurlijke - of rechtspersonen, die door het bestuur
zijn toegelaten en die jaarlijks een financiële bijdrage leveren aan de
vereniging.
3. Donateurs hebben geen andere rechten dan die welke hen in of
krachtens de statuten of huishoudelijk reglement zijn toegekend.
III ORGANISATIE
Het bestuur
wijze van benoeming.
Artikel 11.
1.
De bestuursleden worden door de ALV benoemd uit de leden van de
vereniging.
2. De ALV kan besluiten dat iemand van buiten de NFV benoemd kan
worden als bestuurslid.
3. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven
natuurlijke personen. Uit hun midden wijzen zij een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester aan.
Aftreden of ontslag.
Artikel 12.
1.
Elk benoemd lid treedt twee jaar na zijn/haar verkiezing af, volgens
een door het bestuur op te maken rooster van aftreding.
2. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is meteen
herkiesbaar.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde met opgaaf van redenen door de
ALV uit hun functie worden ontheven met een meerderheid van twee/
derde van de uitgebrachte stemmen.
Taken en bevoegdheden van het bestuur.
Artikel 13.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het
initieert commissies, werkgroepen, richtlijnen en reglementen. Het
vertegenwoordigt de NFV naar extern.
2. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een
behoorlijke vervulling van de hem/ haar opgedragen taken.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies,
werkgroepen of gedelegeerden.
4. Het bestuur vergadert tenminste drie keer per jaar en zo dikwijls als
de voorzitter of tenminste twee bestuurders dit wensen.
5. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris
notulen opgemaakt, die door het bestuur in een volgende vergadering
worden vastgelegd.
6. Besluiten van het bestuur kunnen slechts worden genomen met
meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste de
helft van de bestuurders aanwezig zijn.
7. Afstemmingen per e-mail worden middels de meerderheid der
stemmen van de bestuursleden besloten.
8. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ALV, bevoegd tot het
nemen van besluiten tot het sluiten van overeenkomsten, tot het
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een
schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring
kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
9. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de ALV voor het
besluiten tot:
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot
verkrijgen en geven van onroerende goederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een
bankkrediet wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen
van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan
de vereniging verleend bankkrediet;
d. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van
arbitraire procedures, doch met uitzondering van het nemen van
conservatoire maatregelen en van het nemen van die
rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
e. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het
ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep
worden gedaan.
10. Onverhinderd het in de laatste volzin van lid 8 bepaalde wordt de
vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee leden van
het bestuur tezamen, ook ten aanzien van besluiten als bedoeld in lid
8.
De Algemene Ledenvergadering (ALV)
Organisatie
Artikel 14.
1.
Verplichte ALV
De ALV wordt jaarlijks ten minste één keer gehouden en wel binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze
termijn door de ALV. Na afloop van dit termijn kan ieder lid de rekening
en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
2. Bevoegdheden
Aan de ALV komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of de statuten aan het bestuur zijn overgedragen.
3. Uitnodiging
Het bestuur nodigt de leden ten minste een maand voor de geplande
ALV uit. De stukken die betrekking hebben op de ALV worden uiterlijk
drie weken voor de bijeenkomst naar de leden gestuurd.
4. Toegang tot de ALV hebben alle leden alsmede degenen, die daartoe
door het bestuur en/of de ALV zijn uitgenodigd.
Het bestuurslid, die geen lid van de vereniging is, heeft eveneens
toegang.
Een geschorst lid heeft alleen toegang tot de vergadering waarin het
besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het
woord te voeren.
5. Voorzitterschap
De ALV wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of, bij diens
afwezigheid, door een ander bestuurslid. Zijn geen bestuursleden
aanwezig, dan voorziet de ALV zelf in haar leiding.
6. Notulen
Van het verhandelde in elke ALV worden door de secretaris of een ander
daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. Deze worden door een
volgende ALV vastgelegd en ten bewijze daarvan door de voorzitter en
de secretaris/ notulist getekend.
Agenda
Artikel 15.

De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
a. vaststellen van de notulen van de vorige ALV;
b. Jaarverslag van het bestuur;
c. Verslag van de penningmeester;
d. Verslag van de kascommissie;
e. Vaststellen van de balans en de staat van baten en lasten;
f. Vaststellen van de lidmaatschapsgelden;
g. Vaststellen van de begroting;
h. Benoeming bestuursleden;
i. Benoeming commissieleden
j. Rondvraag.
Besluitvorming
Artikel 16.
1.
Stemgerechtigd in de ALV zijn alle leden, behalve degenen, die nog
in opleiding zijn. Het bestuurslid, dat geen lid is, heeft een
raadgevende stem.
2. Elk lid, zoals bedoeld in artikel 16 lid 1, heeft één stem.
Ieder, die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde
schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een
stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als
gevolmachtigde optreden.
3. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen
schriftelijk.
5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de
statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen is het voorstel
verworpen.
Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van
de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Indien niemand die
meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden
tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte
stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede
stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist
het lot.
6. Het ter ALV uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de ALV
een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud
van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet
schriftelijk vastgesteld voorstel.
7. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in lid 6
bedoelde oordeel, de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, wanneer de meerderheid van de ALV, of indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
De kascommissie
Artikel 17.
1.
De kascommissie bestaat uit twee door de ALV gekozen leden van de
NFV, die geen deel uit mogen maken van het bestuur.
2. Zij heeft het recht om te allen tijde de financiële verslagen en
stukken van de vereniging in te zien.
3. Zij worden benoemd voor twee jaar. De leden zijn herkiesbaar.
4. De commissie is verantwoordelijk voor:
a. De controle van: de jaarrekening, het vermogen van de vereniging,
kosten en baten en uitgaven van de vereniging;
b. Het schriftelijke en mondelinge verslag aan de ALV na beoordeling
van de jaarstukken.
Commissies, werkgroepen en gedelegeerden.
Artikel 18.
1.
Commissies, werkgroepen en gedelegeerden bestaan uit leden.
2. Deze functies worden door het bestuur, in overleg met de
desbetreffende leden, naar behoefte ingezet.
3. De bevoegdheden, afspraken en vergoedingen worden in het
huishoudelijk reglement vastgelegd.
IV FINANCIËN
Inkomsten en geldmiddelen
Artikel 19.

Het boekjaar staat gelijk aan het verenigingsjaar en loopt van één
januari tot en met één en dertig december.
1. Leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage,
waarvan de hoogte door de ALV wordt bepaald.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of
gedeeltelijke ontheffing van de betalingsverplichtingen te verlenen.
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van het lidmaatschapsgeld.
3. Donateurs worden uitgenodigd jaarlijks aan de vereniging een
geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale hoogte door de
ALV wordt vastgesteld.
4. De geldmiddelen van de vereniging kunnen bestaan uit jaarlijkse
bijdragen van leden, donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en
overige inkomsten.
De vereniging streeft niet naar het maken van winst.
5. De vereniging mag geen personen bevoordelen middels uitgaven met
betrekking tot activiteiten die niets van doen hebben met het doel van
de vereniging, noch mag zij personen onevenredig hoge vergoedingen
doen toekomen.
6. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar
rechten en plichten kunnen worden gekend.
V REGLEMENTEN , STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Artikel 20.
1.
De ALV kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin
onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet
volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met
de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is
artikel 16 van toepassing.
Statutenwijziging
Artikel 21.
1.
De statuten van de vereniging kunnen slechts worden gewijzigd door
een besluit van de ALV, waartoe werd opgeroepen met de mededeling
dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De
termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste
zeven dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de ALV ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de
ALV een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de
leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de ALV wordt
gehouden.
3. Bovendien worden de voorgestelde wijzigingen aan alle leden
toegezonden.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van
de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/
derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen
twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt
binnen vier weken daarna een tweede ALV bijeen geroepen en
gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige ALV aan de
orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van ten
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder
bestuurslid bevoegd.
Ontbinding en vereffening
Artikel 22.
1.
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ALV,
met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in
een ALV waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
2. bij de oproeping van de ALV moet worden medegedeeld, dat ter
vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De
termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste
veertien dagen bedragen.
3. De ALV stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming vast voor
het batig saldo, zulks in overeenstemming met het doel van de
vereniging.
4. De vereffening geschiedt door het bestuur.
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening
blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de
vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd ‘in
liquidatie’.
De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de
bewaarder(s) worden bewaard gedurende tien jaar na afloop van de
vereffening.
Slotbepaling
De ALV kan een huishoudelijk reglement vast stellen. Deze mag niet in
strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch
met de statuten. De identiteit van partijen is door mij, notaris,
vastgesteld aan de hand van de voor omschreven documenten.
WAARVAN AKTE,
opgemaakt in minuut, is verleden te Vaassen, op de datum in het hoofd
van deze akte gemeld. Na mededeling van de zakelijke inhoud van
deze akte en een toelichting daarop aan de verschenen personen,
hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben
kennisgenomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens is deze akte
onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen personen en
mij, notaris, ondertekend.