Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement
1. Algemene bepalingen
2. Verschillende lidmaatschappen
3. Algemene rechten en plichten van alle leden
4. Specifieke voorwaarden voor sommige lidmaatschappen
5. Procedure bij aanmelding
6. Het lidmaatschap
7. Het lidmaatschapsgeld
8. Opzeggen van het lidmaatschap
9. Algemene Ledenvergadering
10.Logo en deurschildje
11.Website
12.Donateurs
13.Commissies, werkgroepen en gedelegeerden.
14.(On)Kostenvergoeding
15.Klachtenregeling
16.Wijziging Huishoudelijk Reglement

1. ALGEMENE BEPALINGEN
Het Huishoudelijk Reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang
met de statuten van de Nederlandse Feldenkrais Vereniging (verder
genoemd als NFV), zoals deze laatstelijk is gewijzigd en geheel opnieuw
vastgesteld bij notariële akte op 7 april 2019.
2. DE NFV KENT VERSCHILLENDE LIDMAATSCHAPPEN
A. Student- leden,
je bent student bij een door de NFV erkende training.
B. Leden,
je hebt een diploma van:
a. een door de TAB (Training en Accreditation Board) geaccrediteerde
Feldenkrais training.
b. de Feldenkrais training (FK 1 t/m 11), gegeven door Mia Segal, afgerond in
2006 of daarvoor.
C. Geassocieerde leden,
je hebt een diploma van een Feldenkrais training, gegeven door:
a. Eli Wadler,
b. Yochanan Rywenant,
c. Mia Segal, afgerond na 2006.
D. Ereleden,
je bent als zodanig benoemd door de ALV op grond van bijzondere verdiensten
voor de vereniging of voor de Feldenkrais methode in het bijzonder.

3. ALGEMENE RECHTEN EN PLICHTEN VAN ALLE LEDEN
A. Rechten
Als lid
a. mag je kenbaar maken dat je lid (student-lid of geassocieerd lid) bent van
de NFV.
b. mag je gebruik maken van de diverse logo´s (internationaal en nationaal)
mits ze voldoen aan de gestelde voorwaarden voor gebruik.
c. mag je gebruik maken van het PR-materiaal van de NFV en van de Internationale
Feldenkrais Federatie (verder genoemd als IFF).
d. heb je toegang tot de interne site van de NFV en heb je een eigen profielpagina.
e. heb je toegang tot de ALV en andere activiteiten, georganiseerd door de
NFV.
f. heb je stemrecht, behalve als je student-lid bent.
g. kun je je aanmelden bij de IFF-website en op de interne site een schat
aan materialen vinden.
h. mag je meedoen aan het Plan Continuïteit Professionele Ontwikkeling
Feldenkrais.
B. Plichten
Als lid
a. ben je verplicht je te houden aan de richtlijnen en reglementen, zoals
nader omschreven in de statuten, huishoudelijk reglement, ethische code,
met dien verstande dat de ethische code nog “under construction” is).
b. ben je gehouden aan de financiële verplichtingen.
C. Inbreng
Als lid wordt van jou gevraagd om je in te zetten voor de vereniging voor
minimaal 10 uur per jaar.

4. NAAST DE ALGEMENE RECHTEN EN PLICHTEN, GELDEN VOOR SOMMIGE
LIDMAATSCHAPPEN EEN AANTAL SPECIFIEKE VOORWAARDEN
A. Als Student-lid,
a. mag je, zodra je ATM-gerechtigd bent, reclame maken voor je lessen met
de folders en ander PR-materiaal van de NFV.
b. mag je je eigen profielpagina aanmaken, mits je duidelijk vermeldt dat je
ATM-gerechtigd bent en nog in opleiding.
c. heb je geen actief stemrecht op de vergaderingen.
d. wordt je lidmaatschap beëindigd als je niet binnen drie jaar na een
onderbreking van een opleiding, de training alsnog afmaakt.
B. Als geassocieerd lid,
a. maak je op je profielpagina van de website, naast je opleiding, ook kenbaar
dat je geassocieerd lid bent.
b. kun je lid worden nadat je hebt kunnen aantonen dat je minimaal 70 dagen
training of advanced training hebt gevolgd. Dit naar redelijkheid verdeeld
over minimaal 3 verschillende TAB-geaccrediteerde trainers en TABgeaccrediteerde
assistent trainers. NB: 1 dag is minimaal 5 uur training
excl.pauze.
C. Als erelid,
ben je geen lidmaatschapsgeld verschuldigd.


5. PROCEDURE BIJ AANMELDING
A. Als je (geassocieerd of student-) lid wilt worden, kun je je aanmelden bij
het secretariaat.
B. Je krijgt een aanmeldingsformulier toegestuurd en een link naar de reglementen
(statuten, huishoudelijk reglement, beroeps code, beroepsprofiel,
klachtenregeling) en het Plan voor Professionele Ontwikkeling.
C. Je vult het inschrijfformulier in en stuurt dat samen met een kopie van je
diploma (indien van toepassing) terug naar het secretariaat.
D. Met jouw handtekening op het inschrijfformulier ga je akkoord met en handel
je naar de gestelde reglementen.
E. Als je je aanmeldt als student-lid in het 1e of 2e jaar betaal je € 25,- per
jaar; ook voor het jaar waarin je je hebt aangemeld ongeacht het tijdstip
van aanmelding.
F. Als je je aanmeldt als lid, geassocieerd lid of student-lid in het 3e of 4e jaar,
betaal je het desbetreffende lidmaatschapsgeld naar rato tot aan het eind
van het lopende kalenderjaar.
G. Je betaalt eenmalig inschrijfgeld à € 25,- behalve als je je inschrijft als student-
lid.


6. HET LIDMAATSCHAP
A. Het lidmaatschap van de vereniging geldt altijd voor een jaar en loopt van 1
januari t/m 31 december.
B. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend steeds met een jaar verlengd.
C. Het student-lidmaatschap wordt automatisch omgezet in een volledig lidmaatschap
in het jaar, volgend op het jaar waarin de opleiding met een diploma
is afgesloten.


7. HET LIDMAATSCHAPSGELD
A. Het bestuur stelt de hoogte van het lidmaatschapsgeld vast en de wijzigingen
hierin. De Algemene Ledenvergadering stemt hierover voor de goedkeuring.
B. Het lidmaatschapsgeld voor leden en geassocieerde leden bedraagt per
1-1-2014 € 140,-.
C. Student-leden betalen tot aan het behalen van hun ATM-certificaat € 25,-
per jaar. Na het behalen van hun ATM-certificaat betalen ze het jaar daaropvolgend
de helft van het volledige lidmaatschapsgeld, per 1-1-2014 is dat
dus € 70,- per jaar.
D. Het lidmaatschapsgeld wordt, indien nodig, elk jaar trapsgewijs verhoogd.
E. Elke practitioner wordt uitgenodigd om meer te betalen dan het minimum
van € 140,-. Je kunt dat bedrag in één keer overmaken en, indien gewenst,
een factuur voor dat bedrag krijgen van de penningmeester, als zijnde lidmaatschapsgeld.
F. Leden, voor wie het lidmaatschapsgeld door persoonlijke omstandigheden te
hoog is, kunnen contact opnemen met de penningmeester.
G. Het lidmaatschapsgeld dient vòòr 1 februari van het lopende jaar te zijn
voldaan.
H. Als de betaling 1 februari niet binnen is, volgt een herinnering en eventueel
in maart een 2e herinnering, ditmaal met herinneringskosten à € 20,-.
Is het lidmaatschapsgeld dan voor 1 april van dat jaar niet voldaan, volgt
een aanzegging tot royement. De toegang tot de profielpagina en het interne
gedeelte van de website wordt geblokkeerd. Bij betaling binnen 4 weken
na de aanzegging, wordt de blokkering tot de website opgeheven.
Indien er niet binnen vier weken betaald is, wordt het desbetreffende lid
geroyeerd. Het lid blijft aansprakelijk voor het achterstallige lidmaatschapsgeld,
verhoogd met €40,= administratiekosten.
Opnieuw lid worden betekent het achterstallige lidmaatschapsgeld, kosten
en de wettelijke rente betalen en opnieuw inschrijfgeld betalen.


8. OPZEGGEN VAN HET LIDMAATSCHAP
Kan vóór 1 december voor het daaropvolgende kalenderjaar door een schriftelijke
mededeling naar de secretaris te sturen.


9. ALGEMENE LEDENVERGADERING
A. Een lid kan punten op de agenda van de Algemene Ledenvergadering doen
plaatsen mits deze schriftelijk, voorzien van een toelichting, tenminste zes
weken voor de betreffende ALV bij de secretaris zijn ingediend en mede zijn
ondertekend door 5 stemgerechtigde leden.
B. Een lid kan amendementen indienen op geagendeerde voorstellen. Onder
een amendement wordt verstaan een wijziging van of aanvulling op een geagendeerd
voorstel dat zodanig is geformuleerd, dat zij direct in het betreffende
voorstel kan worden opgenomen. Amendementen moeten uiterlijk drie
dagen voor de betreffende vergadering schriftelijk, voorzien van een toelichting
en mede ondertekend door 5 of meer stemgerechtigde leden bij de
secretaris zijn ingediend.
C. Een voorstel van orde wordt ter vergadering direct in behandeling genomen.
D. Een motie, waaronder verstaan wordt een aan de ALV schriftelijk gevraagde
uitspraak, waarin een wens, een oordeel of een gevoel wordt geuit, wordt
tijdens de vergadering in behandeling genomen mits zij is ondertekend door
5 of meer stemgerechtigde leden.


10.LOGO EN DEURSCHILDJE
A. Logo
Je mag beide logo’s gebruiken onder de volgende voorwaarden:
a. Het internationale logo (alleen nog de spiraal zonder tekst)
mag alleen door de leden van die verenigingen gebruikt worden, die
aangesloten zijn bij de IFF. De NFV is aangesloten bij de IFF, dus als lid van
de NFV mag je deze wel gebruiken.
b. Het nationale logo
mag je als lid van de NFV gebruiken.
c. De grootte en de kleur van de logo‘s kunnen zonder restricties gekozen
worden, maar de verhoudingen mogen niet worden veranderd. Wees er alert
op dat je het logo niet te klein maakt; de F in het midden moet zichtbaar
blijven.
d. Er mag niets aan de logo’s toegevoegd worden.
e. Het internationale (originele) logo, bestond uit een signet en Engels onderschrift,
maar is niet meer geregistreerd en beschermd. Daarom deze niet
meer gebruiken, alleen nog de logo’s zoals hierboven.
B. Deurschildje:
Het deurschildje heeft het internationale logo en de tekst:
Lid van de Nederlandse Feldenkrais Vereniging.
Bewust worden door bewegen.
a. Elk lid die de training heeft afgerond, krijgt een deurschildje en mag deze
gedurende het lidmaatschap gebruiken.
b. Een student-lid krijgt het deurschildje na het behalen van het diploma.


11.WEBSITE
Website van de NFV
a. als lid (lees ook student- en geassocieerd lid) vul je zelf je
contactgegevens en profielpagina in.
b. als lid hou je zelf de contactgegevens en jouw persoonlijke pagina up to
date.
c. als lid mag je reclame maken op je profielpagina voor die activiteiten, die
te maken hebben met Feldenkrais of Feldenkrais-gerelateerde methoden.
d. als lid kun je activiteiten indienen voor de agenda op de website,
aangeleverd volgens een bepaald format, die aangegeven staat op de
website. De criteria voor de agenda zijn:
1. Activiteiten/evenementen die de doelen van de NFV helpen
uitdragen, dus:
- verspreiden gedachtengoed Moshe Feldenkrais,
- de toepassing van de Feldenkrais Methode bevorderen en
- belangenbehartiging.
2. Activiteiten/evenementen die laten zien hoe actief we als
NFV zijn op intern en extern gebied, zowel regionaal, nationaal
als internationaal… dus:
- kennismakingsworkshops en aankondigingen start lessenseries
ATM met of zonder thema van eigen leden
- lezingen van eigen leden,
- workshops en/of lezingen van advanced trainers,
3. Activiteiten/evenementen van eigen leden/trainers van
bewegings-gerelateerde disciplines (bijv: Child’s Space, Bones
for Life, publieksdag hersenstichting) mits een duidelijke link
met de Feldenkrais Methode is aangegeven.
4. Internationale activiteiten/evenementen van de IFF of die
van andere Feldenkrais Verenigingen.
5. Activiteiten/Evenementen van Feldenkrais opleidingen of
Feldenkrais-gerelateerde opleidingen.
6. Activiteiten/evenementen die worden aangeboden en niet
aan de criteria voldoen, zullen niet op de (Externe) Agenda
worden geplaatst.
7. Bij twijfel of onvoorziene zaken beslist het NFV-bestuur.
Website van de IFF
Omdat de NFV lid is van de Internationale Feldenkrais Federatie (IFF) kun je
als lid (ook student-lid en geassocieerd lid) van de NFV je registreren op de
website van de IFF. Daarmee heb je toegang tot de interne site (alleen voor
practitioners en studenten). Daar vind je heel veel informatie en (gratis)
materialen. (https://feldenkrais-method.org/)


12.DONATEURS
A. De NFV heeft donateurs, die de Feldenkrais methode en de NFV in het bijzonder
een warm hart toedragen en de NFV steunen met een jaarlijkse bijdrage
van € 25,- of meer.
B. Donateurs ontvangen jaarlijks een bedankje in de vorm van een kortingsbon,
(in te leveren bij een van de leden) of iets anders.
C. Feldenkrais practitioners, die nog praktiseren, kunnen geen donateur zijn.
Zij kunnen, indien gewenst, naast hun lidmaatschap extra doneren aan de
NFV.


13.COMMISSIES, WERKGROEPEN EN GEDELEGEERDEN
Het bestuur en/of de ALV kan uit de leden commissies, werkgroepen of
gedelegeerden aanstellen voor speciale taken/werkzaamheden.
A. Werkgroepen en commissies:
a. De taken van werkgroepen en commissies worden beschreven volgens een
vaste formule, format genoemd: Waarom-wat-wanneer-hoe en door wie.
b. Zij brengen jaarlijks verslag uit aan de ALV en het bestuur aan de hand
van het format.
c. Zij leveren het format tenminste 1 maand voor de ALV in bij het bestuur.
B. Gedelegeerden:
Gedelegeerden zijn afgevaardigden namens de NFV naar internationale
werkgroepen, zoals de IFF, MPS (My Potent Self), EUROTAB (European Training
and Accreditation Board), ETC (European TAB Counsel)
IFF-afgevaardigde:
Er kunnen jaarlijks maximaal 2 gedelegeerden naar de IFF Assembly op kosten
van de NFV. De gedelegeerden moeten dan aan de volgende voorwaarden
voldoen:
1. Je bereidt de Assembly voor door alle werkzaamheden te verrichten, die
daarvoor gevraagd worden door de IFF of NFV- bestuur, o.a. een presentatie
verzorgen tijdens de Assembly over de NFV.
2. Voorafgaand aan de Assembly overleg je met het bestuur over de onderwerpen,
die op de vergaderagenda van de IFF staan.
3. Na de Assembly draag je informatie schriftelijk en eventueel ook praktisch
over aan leden en bestuur en schrijf je een verslag over de onderwerpen,
die besproken zijn op de bijeenkomst.
4. Je verbindt je voor meerdere jaren aan deze jaarlijkse meeting, om zodoende
een netwerk en ervaring op te bouwen voor de NFV.
5. Het is wenselijk dat de gedelegeerde deel uit maakt van het bestuur, of in
ieder geval een aantal bestuursvergaderingen bijwoont, om zodoende de
informatievoorziening binnen het bestuur te garanderen.
Andere gedelegeerden:
Voor gedelegeerden naar andere bijeenkomsten, zoals MPS, EUROTAB, ETC
waarvan de NFV (geheel of gedeeltelijk) de kosten vergoed, gelden dezelfde
voorwaarden als hierboven beschreven bij punt 1 t/m 4.

14.(ON)KOSTENVERGOEDING
A. Aan de leden van het bestuur worden alle kosten vergoed, die noodzakelijk
te maken zijn in verband met de werkzaamheden voor de vereniging.
B. De kosten van de door het bestuur ingestelde commissies en werkgroepen
worden vergoed, met name reiskosten. Eventuele andere kosten worden
vergoed in overleg met het bestuur. Voor gedelegeerden worden eventueel
ook vergader- en verblijfskosten vergoed. (zie punt 13-B.)
C. Een verzoek aan leden van bestuur, werkgroep of commissie om van onkostenvergoeding
af te zien als extra donatie en/of als beroepskosten op te
voeren bij de belasting, om op die manier de vereniging extra te ondersteunen.
D. Leden die de financiële middelen niet hebben, maar zich wel willen inzetten
voor de vereniging kunnen een beroep blijven doen op punt 14-B van
het Huishoudelijk Reglement.
E. Het bestuur krijgt een vergoeding voor een jaarlijks etentje met elkaar.
Het bedrag hiervoor wordt per jaar vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
F. Leden van het bestuur mogen gratis meedoen met workshops, georganiseerd
door de NFV. Na twee jaar in het bestuur mogen zij ook één workshop
volgen (Feldenkrais of gerelateerd aan bestuurswerk), die georganiseerd is
buiten de NFV, met een maximum van € 300,- per twee jaar.


15.KLACHTENREGELING
De NFV heeft een overeenkomst met NIBIG. Leden kunnen zich aanmelden
en hebben dan de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de klachtenregeling,
de geschillencommissie en eventueel de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
via het NIBIG. Een organisatie die gespecialiseerd is in de
belangenbehartiging van doelgroepen zoals de NFV en je tevens op de hoogte
houdt van nieuwe wet- en regelgeving. Het advies van de NFV is om je als
lid hierbij aan te sluiten, zodat je verzekerd bent en professionele hulp
krijgt voor je Feldenkrais werkzaamheden als er een klacht tegen jou zou
worden ingediend. www.NIBIG.nl


16.WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT
A. Dit huishoudelijk reglement is uitsluitend te wijzigen bij goedkeuring door
twee-derde van de aanwezige stemgerechtigde leden op de Algemene Ledenvergadering.
B. Dit huishoudelijk reglement is door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd
op 7 april 2019.