WKKGZ

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg

Klachtenregeling en geschillencommissie…

Sinds 01-01-2017 geldt de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg* (WKKGZ)
Omdat onze werkwijze, zoals op de ALV mooi werd verwoord… “een educatieve werkwijze is, die een therapeutische uitwerking kan hebben” is het een punt van aandacht of we onder deze wet vallen ja/nee.

Echter… zoals je in de notulen ALV 08-04-2018 hebt kunnen lezen, is het in elk geval van belang dat er een klachtenregeling bestaat met een klachtenfunctionaris en je aangesloten bent bij een geschillencommissie. Dit kan een geschillencommissie zijn die gespecialiseerd is in zorgklachten, maar ook in een andere branche, of een algemene geschillencommissie die elke denkbare klacht kan afhandelen.

Doel van de WKKGZ:
De rechtspositie van een cliënt verbeteren. De overheid vindt dat klachten over een zorgverlener beter én sneller aangepakt moeten worden. Bovendien wordt door deze nieuwe wet de drempel verlaagd voor een patiënt om een klacht in te dienen over een zorgaanbieder.

Belangrijke punten die in deze wet staan:

Het recht van de patiënt op informatie over de prestaties van zorgaanbieders;

De verplichting van zorgaanbieders om referenties te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen komen te werken;

Verplichte melding van medische missers aan de patiënt.

Maar ook dat je als ZZP’er per januari 2017 verplicht bent om: 

Een klachtenregeling in te stellen;

Aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie;

Een klachtenfunctionaris in te schakelen.

Klachtenfunctionaris:
Cliënten moeten met hun klachten terecht kunnen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris die advies geeft, helpt met het formuleren van de klacht en het zoeken naar een oplossing. De achterliggende gedachte van deze wet is om problemen te verhelpen zonder dat daar een geschillencommissie of tuchtcollege aan te pas hoeft te komen.

Belangrijk om te weten: als (zorg)aanbieder heb je zes weken de tijd om een klacht af te handelen.


Geschilleninstantie:
Mocht hierdoor voor het probleem geen oplossing gevonden zijn, dan is er dankzij de nieuwe wet de mogelijkheid voor de cliënt om naar een onafhankelijke geschilleninstantie te stappen. Deze beoordeelt of de klacht wel of niet gegrond is en doet binnen zes maanden een uitspraak welke bindend is. De geschilleninstantie kan een schadevergoeding toekennen van tot wel 25.000 euro.

Als ZZP’er moet je vanaf 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. Deze moet erkend zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

* De Wkkgz is een soort update van twee verouderde wetten. Namelijk de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) en de Kwaliteitswet zorginstellingen. De WKCZ komt uit 1995 en sloot niet meer aan op de wensen en behoeften van cliënten. Veel patiënten vonden namelijk dat de afhandeling van klachten onder de vlag van de WKCZ te lang duurde. Ook gaven ze aan dat de klachtencommissies vaak partijdig waren.